PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON – Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra

Firma PATRON oferuje usługi nowoczesnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Naszym nadrzędnym celem jest troska o dobro mieszkańców. Kierujemy się zasadą, że decydujący głos mają zawsze Właściciele.

Stale monitorujemy nieruchomości pod względem technicznym. Zapewniamy pomoc prawną w zakresie gospodarki nieruchomościami. Właściciele obsługiwanych przez nas nieruchomości aktywnie uczestniczą w podejmowaniu najważniejszych decyzji.

Dla naszych Klientów prowadzimy pełną księgowość za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania. Wyprowadzamy „na prostą” zaległości księgowe, wprowadzamy wypracowane przez lata standardy, pomagamy w pozyskiwaniu środków finansowych.

Współpracujemy z grupą profesjonalnych firm świadczących usługi na najwyższym poziomie, m.in z kominiarzami, elektrykami czy konserwatorami.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty:

 • Reprezentowanie i wykonywanie decyzji Wspólnoty w zakresie zwykłego zarządu.
 • Prowadzenie i aktualizacja spisu lokali właścicieli i najemców wchodzących w skład nieruchomości.
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków na sfinansowanie remontów.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Kontrola realizacji umów zapewniających dla nieruchomości dostawę mediów tj. c.o., wody, prądu, gazu oraz wywozu nieczystości stałych.
 • Kontrola stanu technicznego budynku, sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy.
 • Zapewnienie porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji.
 • Zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych.
 • Organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Prowadzenie uproszczonej księgowości.
 • Warunki współpracy ustalamy zawsze indywidualnie.
 • Sporządzanie protokołu przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji eksploatacyjnej, księgowej i technicznej.
 • Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli i weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Zlecanie przeprowadzania za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowych przeglądów zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością, poprzez zawarcie stosownych umów w tym zakresie i nadzór nad ich realizacją.
 • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostawy energii elektrycznej, gazu, wody, c.o., odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów.
 • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej poprzez przygotowanie stosownych umów.
 • Wykonanie bieżącej konserwacji i napraw oraz usuwanie awarii nieruchomości wspólnej, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów.
 • Współdziałanie z Zarządem Wspólnoty w celu ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej poprzez wyłonienie najkorzystniejszej oferty i przygotowanie stosownej umowy.
 • Terminowe opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej chyba, że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 • Proponowanie i przygotowanie w porozumieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową planów remontów koniecznych do wykonania w nieruchomości wspólnej.
 • Przygotowanie w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty procedury wyłaniania firm świadczących usługi remontowe, negocjowanie cen i warunków umowy oraz nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad wykonaniem prac.
 • Prowadzenie poprzez rachunek bankowy Wspólnoty księgowości uproszczonej zgodnie z przepisami i odpowiednią uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Dostarczanie właścicielom lokali informacji o opłatach.
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, rozliczanie właścicieli z wnoszonych zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, funduszu remontowego oraz innych należnych opłat do 30 marca roku następnego.
 • Lokowanie wolnych środków z funduszu remontowego w bezpieczne instrumenty finansowe (obligacje Skarbu Państwa, lokaty).
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym przygotowywanie projektów uchwał.
 • Przygotowywanie projektu planu gospodarczego na rok następny, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty.
 • Prowadzenie korespondencji z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację należności właścicieli lokali, pośredniczenie w sprawach dotyczących Wspólnoty przed sądami.
 • Reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej wobec organów administracji rządowej.
 • Sporządzanie sprawozdań GUS i do Urzędu Skarbowego.
 • Wykonywanie uchwał Wspólnoty.
 • Informowanie właścicieli lokali o wszystkich ważnych sprawach dotyczących Wspólnoty.